شوراي جوانان شهر از مجموع  اتحاديه ها ، انجمن و نيروهاي مبتكر جوان تشكيل شده كه در حال حاضر 22 عضو دارد .
ما از ارگانهاي جواني كه داوطلبانه فعاليت مي كنند ، حمايت كرده  و آنها را در امور روزمره و همچنين در تحقق بخشيدن به آرمانها و خواسته هايشان پشتيباني مي كنيم .

 ما به اتحاديه هاي جوان موارد ذيل را عرضه مي داريم :
  • خدمات
  • شبکه ارتباطی  
  • حمايت از آرمانهاي سياسي

خدمات


ما مايليم تمامي مديران جواني را كه داوطلبانه فعاليت مي كنند در

عرصه هاي مختلف پشتيباني كنيم . بطور مثال :

  • كمك در پيشبرد پروژه ها
  • جستجو در جهت يافتن راهي براي حل مشكلاتشان
  • در اختيار گذاردن وسايل و مدارك مورد نياز براي انجام كارها

 

 ما مديراني را كه بطور افتخاري خدمت میکنند ، راهنمايي كرده و در اختيار داشتن كمكهاي مالي از طرف شهر را برايشان ميسر مي سازيم .

علاوه بر اين ، مديريت كمپ چادري مخصوص جوانان نيز بعهده ماست.

خدمات ما را در اینجا پیدا میکنی.شبکه ارتباطیچهار بار در سال كليه سازمانها ي جوانان براي تشكيل مجمع اصلي گرد هم مي آيند. آنان در مورد عملكرد فعلي تشكيلات خود و برنامه هايي كه در آينده نزديك به اجرا در خواهند آورد ، گزارش مي دهند . همكاران ما با اين مديران و مسئولين بطور مشترك در باره اينكه چه موضوعاتي اهميت  بيشتري  دارند، به بررسي و  تحقيق مي پردازند. ما گروههايي براي كمك به سازمانهاي جوانان در حمايت ازاجراي پروژه هاي انحصاري تشكيل ميدهيم ، يا بطور مشترک در پروژه هاي بزرگ با آنان همكاري مي كنيم.

 بعلاوه در اين ديدارها هئيت مديره شوراي جوانان شهر انتخاب مي شود. هئيت مديره به اتفاق اتحاديه هاي جوانان گروه هايي به منظور رسيدگي به مسائل موجود تشكيل مي دهند. هئيت مديره از حقوق شوراي جوانان به طور مستمر حمايت كرده و كليه انجمن هاي جوانان را در جهت تحقق خواسته هايشان پشتيباني مي كنند . كليه همكاران همواره پشتيبان هيئت مديره بوده و با تكيه بر سه موضوع محوري : خدمات ، ارتباطات و حمايت از خط مشي ، انجام وظيفه مي كنند.

در اينجا مي تواني در مورد شبکه ارتباطی ما ، اطلاعات بيشتري   كسب كني .
حمايت از آرمانهاي سياسيدولت در قانوني به تصويب رسانده كه بطور مثال ،شهري مانند ويسبادن كمك هايي در اختيار انجمن هاي جوانان قرار دهد . بخش اندكي از اين كمك ها را شوراي جوانان شهر دريافت كرده تا بتواند همكاراني را براي انجام خدمات مربوطه به كار گيرد . در كميسيون ها و شوراهاي سياسي ، ما از حق خود استفاده کرده و مسایل كودكان و نوجوانان را به گوش سياستمداران می رسانیم .

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.